English to Telugu Meaning :: base

అధారపడు, నెలకొల్పు, స్థాపించు
Base :
బేస్
- బేస్ఆధారితనిరాధారమైననీచంగానీచత్వం
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) installation from which a military force initiates operations(2) lowest support of a structure(3) a place that the runner must touch before scoring(4) the bottom or lowest part(5) (anatomy(6) a lower limit(7) the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained(8) a support or foundation(9) a phosphoric ester of a nucleoside; the basic structural unit of nucleic acids (DNA or RNA(10) any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water(11) the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed(12) the most important or necessary part of something(13) (numeration system(14) the place where you are stationed and from which missions start and end(15) a terrorist network intensely opposed to the United States that dispenses money and logistical support and training to a wide variety of radical Islamic terrorist groups; has cells in more than 50 countries(16) (linguistics
Verb(1) use as a basis for; found on(2) situate as a center of operations(3) use (purified cocaine
Adjective(1) serving as or forming a base(2) of low birth or station (`base' is archaic in this sense, or lowly(3) (used of metals(4) not adhering to ethical or moral principles(5) having or showing an ignoble lack of honor or morality(6) illegitimate(7) debased; not genuine

Show Examples
(+)

(1) In contrast a man must be specially trained not to trample - their base instinct is to cause harm.(2) After that, a base triangulation is performed.(3) Well, his firm had a base on the Old Kent Road under the name London Easylink, and its prime contract was route 185 from Lewisham.(4) The meaning of human life would be reduced to the physical, base animal instincts, trapped within the contours of the body.(5) uses existing data as the base for the study(6) he headed back to base(7) There is considerable overlap between the supporter base of both teams; picking out the away fans was an impossible task.(8) Whether you choose water or solvent base , your next choice is going to be liquid or semi-paste.(9) Make crumb base by rubbing biscuits and butter together.(10) a shoot is produced at the base of the stem(11) Installing ourselves in Gunn's Village, which was to be our base for the next three weeks, we made some less welcome acquaintances.(12) her make-up artist works with base, eye make-up, and lipstick(13) He says the name of the mall was inspired by the locality of the site, which rests at the base of the Roodekrans Ridge.(14) People are motivated to have children by the need for an economic base .(15) This glimmer of hope is welcome indeed for York as Thrall has been an important part of York's broad economic base .(16) Now the company's second act depends on how fast Micromarketing can diversify its client base .
Related Words
(1) base on ::
ఆధార
Synonyms
Adjective
1. sordid ::
అనైతిక
2. basal ::
బాసల్
4. baseborn ::
అక్రమ సంతానమైన
5. immoral ::
అనైతిక
Noun
6. foundation ::
పునాది
7. basis ::
ఆధారంగా
8. headquarters ::
ప్రధాన కార్యాలయం
9. nucleotide ::
న్యూక్లియోటైడ్
10. stem ::
కాండం
11. home ::
హోమ్
12. pedestal ::
పీఠము
13. floor ::
ఫ్లోర్
14. base of operations ::
కార్యకలాపాలు యొక్క బేస్
15. bag ::
బ్యాగ్
16. radix ::
సోర్స్
17. infrastructure ::
మౌలిక
18. alkali ::
క్షార
Verb
19. found ::
కనుగొన్నారు
20. locate ::
గుర్తించడం
21. establish ::
ఏర్పాటు
Antonyms
1. head ::
తల
2. top ::
టాప్
3. vertex ::
శీర్షం
Different Forms
base, based, baseless, basely, baseness, basing
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

and base it
on empirical metrics?

and BASE it on empirical metrics?

The Big Bang Theory Season 11, Episode 12


Caved her head in
with the base of a Waring blender.

Caved her head in with the BASE of a Waring blender.

Breaking Bad Season 3, Episode 12


The trigger is at the base
of that flagpole.

The trigger is at the BASE of that flagpole.

Westworld Season 2, Episode 3


l\'m lying here like third base,

l'm lying here like third BASE,

Breaking Bad Season 4, Episode 3


- Leslie, you are way off base here.
- Now, hang on, Leonard.

- Leslie, you are way off BASE here. - Now, hang on, Leonard.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3


English to Telugu Dictionary: base

Meaning and definitions of base, translation in Telugu language for base with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of base in Telugu and in English language.

Tags for the entry "base"

What base means in Telugu, base meaning in Telugu, base definition, examples and pronunciation of base in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Supervise
పర్యవేక్షణ, పిచ్, పైకెత్తు, ప్రయత్నించండి, వ్యాయామం, బద్ధం, జాగ్రత్త, జాగ్రత్త సుమా, అభిముఖంగా, ఉంటాయి, పర్యవేక్షించేందుకు, వీక్షణ, గమనించి, తనిఖీ, దర్యాప్తు, పడుతుంది, విచారించమని, దత్తత, కొనుగోలు, భరించలేదని, అందుకుంటారు, తీసుకు, స్థానంపర్యవేక్షణ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.