English to Telugu Meaning :: dry

ఎండు, పొడిగా ఉన్న, తడి, తేమ లేనటువంటి, ఆరు
Dry :
పొడి
- పొడిఆరిపోయినdroidవదిలేఎండబెట్టడం
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a reformer who opposes the use of intoxicating beverages
Verb(1) remove the moisture from and make dry(2) become dry or drier
Adjective(1) free from liquid or moisture; lacking natural or normal moisture or depleted of water; or no longer wet(2) humorously sarcastic or mocking(3) lacking moisture or volatile components(4) opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages(5) not producing milk(6) (of liquor(7) without a mucous or watery discharge(8) not shedding tears(9) lacking interest or stimulation; dull and lifeless(10) used of solid substances in contrast with liquid ones(11) unproductive especially of the expected results(12) having no adornment or coloration(13) (of food(14) having a large proportion of strong liquor(15) lacking warmth or emotional involvement(16) practicing complete abstinence from alcoholic beverages

Show Examples
(+)

(1) Hughes also notes that the aquifer runs beneath two dry lakes in the area, Cadiz and Bristol.(2) It consisted of water and dry bread, and had to be eaten silently - and quickly, as the time permitted for breakfast was only 15 minutes.(3) The drought belt of Africa has had almost two decades of exceptionally dry weather.(4) Chances are quite good that lunch on any given weekday was a hamburger patty and cheese on plain, dry bread served with fries.(5) If you have other telltale symptoms, such as brittle hair and nails, dry skin and a tendency to feel cold, definitely get checked out.(6) Windows started falling out of the hotels before the paint was dry .(7) If blistering does occur, allow the paint to dry for a few days.(8) The dry , silent male mourning seemed much worse than the noisy grief of the women.(9) Since there is less moisture in the air, the skin can become very dry and dehydrated, as it fails to replenish the moisture that is exuded naturally into the air.(10) If your hair is very dry , damaged or chemically treated, treat yourself to a deep conditioning once a week.(11) Grandiosity, rigidity, and intolerance of ambiguity, and a tendency to obsess about things are among the traits associated with the dry drunk.(12) Add to that the invention, intelligence and dry wit this title contains, and it deserves to top the charts.(13) The combination of dry bread and endless cheese leads to the diner having to chew away at the food for, oh, several hours.(14) She managed to stay mostly dry , but the cuffs of her pants were damp.(15) If your problem is dry hair, first massage coconut or olive into your scalp.(16) Subtle jokes and dry humour set up some nice character development, backed by worthy acting.
Related Words
(1) dry up ::
అప్ పొడిగా
Synonyms
Adjective
1. arid ::
శుష్క
2. parched ::
parched
3. hard ::
హార్డ్
4. waterless ::
waterless
5. thirsty ::
ఆశ
6. unbuttered ::
unbuttered
7. bare ::
బేర్
8. dull ::
నిస్తేజంగా
9. wry ::
వంకర
10. unemotional ::
తీవ్రమైన భావము లేని
11. teetotal ::
teetotal
12. crisp ::
స్ఫుటమైన
Verb
14. parch ::
కొద్ది వేడి
15. dehydrate ::
నిర్జలీకరణ
16. towel ::
టవల్
17. wipe ::
తుడవడం
18. desiccate ::
కాండాలను ఎండబెట్టడం
19. dry out ::
ఆరిపోవు
Noun
20. prohibitionist ::
prohibitionist
Antonyms
1. damp ::
తడిగా
2. dank ::
Dank
3. humid ::
ఆర్ద్ర
4. moist ::
తడిగా
5. wet ::
తడి
Different Forms
dries, droid, droids, dry, dryer, dryers, drying, dryly, dryness, drys
English to Telugu Dictionary: dry

Meaning and definitions of dry, translation in Telugu language for dry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of dry in Telugu and in English language.

Tags for the entry "dry"

What dry means in Telugu, dry meaning in Telugu, dry definition, examples and pronunciation of dry in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Violent
పడిపోయింది, తీవ్ర, హింసాత్మక, భయంకరమైన, అడవి, కీచు, కటినమైన, ఆందోళనకరమైన, రఫ్, చేదు, ఒక్కసారిగా, ప్రబలిన, కోపంతో, , నిజమైన, క్రూరమైన, నిర్లక్ష్యంగా, అనియంత్ర, అనాలోచిత, అవిధేయుడైన, హోరెత్తిన, కష్టపడి, బలాత్కార, భారంగా, శక్తివంతమైన, పిచ్చివాడు, పిచ్చి, వెర్రివాడు, తీవ్రమైన, వేడి, అత్యుష్ణ, కీన్, పదునైన, ఉప్పగా, ఫాస్ట్, అసాధారణ, బేసి, నిరంకుశమైన, లొంగని, అపరిమితం, ఉచిత, విపరీతమైన, బలమైన, స్విఫ్ట్, శీఘ్రహింసాత్మక, స్పష్టమైన, తీవ్రమైన, లోతైన, ఒక్కసారిగా, , గర్జించే, వెఱ్ఱి, అధిక, తీక్షణమైన, ఆకలి, ప్రభావిత
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.