English to Telugu Meaning :: smash

ముక్కలు చేయు, నాశనం చేయు
Smash :
స్మాష్
- స్మాష్విరగొట్టాడుస్మాషరునుస్మాషులకుస్మాషింగ్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a vigorous blow(2) a serious collision (especially of motor vehicles(3) a hard return hitting the tennis ball above your head(4) the act of colliding with something(5) a conspicuous success
Verb(1) hit hard(2) break into pieces, as by striking or knocking over(3) reduce to bankruptcy(4) hit violently(5) humiliate or depress completely(6) damage or destroy as if by violence(7) hit (a tennis ball(8) collide or strike violently and suddenly(9) overthrow or destroy (something considered evil or harmful(10) break suddenly into pieces, as from a violent blow
Adverb(1) with a loud crash

Show Examples
(+)

(1) I also learned how to smash someone's face in with a bar, and the correct boots to wear to kick, severely damage and vandalize private property.(2) a deliberate attempt to smash the union movement(3) After some long serving from Christine Dunne and a great smash from Aodainn Crowe, the sides were level at 10-10.(4) Victor braced himself, ducked and leaped to the ogre's side as the hammer crashed into the ground with a loud smash .(5) Miss Ul Haq said she heard a smash , Mr Derbyshire ran into the pub and Syed was in shock.(6) He threatened to smash me in the face with the grill.(7) The father-of-two was killed on June 10 in a smash with another vehicle when he was driving to Denver airport.(8) Woosnam is at the top of a sport that has changed enormously since he first played, a determined farmer's boy who loved to smash the ball as hard as he could.(9) Shrugging Antonio started to walk by the room when he heard the smash of something that sounded like glass.(10) There is going to be a smash ; it's too late to avoid it; let the other lot stay in the driver's seat for now.(11) So we may look forward once again to the forearm smash being deployed at the line-out by the master of that particular black art.(12) A woman lies trapped in an upturned station wagon, numb from the impact of a car smash .(13) Modern safety standards require shatterproof glass, which won't smash into sharp shards - but older furniture may well have plain glass.(14) Her neighbour heard a smash and ran out to see the boys running away from his car, the window was smashed.(15) His large, meaty hand grabbed the lamp and he threw it at the wall, causing it to smash into a million pieces.(16) Police said the car was forced on to its side by the impact of the smash , but the driver made off when the vehicle fell back onto four wheels.
Related Words
Synonyms
Noun
2. crash ::
క్రాష్
3. success ::
విజయం
4. overhead ::
ఓవర్హెడ్
5. bash ::
బాష్
6. smash-up ::
నాశనము చేయు
7. bang ::
బ్యాంగ్
Verb
8. break ::
విరామం
9. crash ::
క్రాష్
10. crash into ::
లోకి క్రాష్
11. hit ::
హిట్
12. destroy ::
నాశనం
13. ruin ::
పోటును
15. dash ::
డాష్
16. crush ::
ప్రేమను
17. blast ::
పేలుడు
Adverb
Antonyms
1. bomb ::
బాంబు
2. bummer ::
అయ్యో
3. bust ::
ప్రతిమ
4. catastrophe ::
విపత్తు
5. clinker ::
శిలాద్రవం
6. failure ::
వైఫల్యం
7. fiasco ::
అపజయం
8. flop ::
అపజయం
9. misfire ::
మిస్ఫైర్
10. turkey ::
టర్కీ
Different Forms
smash, smashed, smasher, smashers, smashes, smashing
English to Telugu Dictionary: smash

Meaning and definitions of smash, translation in Telugu language for smash with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of smash in Telugu and in English language.

Tags for the entry "smash"

What smash means in Telugu, smash meaning in Telugu, smash definition, examples and pronunciation of smash in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Chief
ప్రధాన, చీఫ్, ప్రముఖ, కీ, ఫ్రంట్, బాహ్య, అత్యధిక, అన్నిటికంటే, రాజధాని, ప్రధమ, పూర్వ, టెర్మినల్, , పెద్దవాడు, ప్రాచీన, ప్రీమియర్, సహజమైన, ఆదిమ, ప్రిమాల్, ఉత్తమ, గొప్ప, ఆదర్శ, ఎన్నుకొన్న, గ్రాండ్, సీనియర్, అతిపెద్ద, గరిష్ట, మార్గదర్శక, కమాండింగ్, ఉద్భవించింది, పుట్టినప్పటి, నీ, ఉత్పత్తి, ప్రాథమికనాయకుడు, చీఫ్, తల, ప్రిన్స్, కమాండర్, బాస్, ఊరిపెద్ద, ఖాన్, , డ్యూక్ ని, సెనె్సక్స్, సేనాపతి, కెప్టెన్, కాన్సుల్, మెదడు, తెలివి తక్కువ, కొన, తెలివి, చక్రవర్తి, యజమాని, మాస్టర్, ప్రభువు, పాలకుడు, మట్టిముద్ద, భర్త, సహచరుడు, వ్యక్తి, ప్రభువు ప్రభువు, సింహాసనం
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.