English to Telugu Meaning :: twist

ఒక చుట్ట, పురిబెట్టుట
Twist :
ట్విస్ట్
- ట్విస్ట్వక్రీకృతట్విస్టర్పోగులనుమలుపులు
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) an unforeseen development(2) an interpretation of a text or action(3) any clever maneuver(4) the act of rotating rapidly(5) a sharp strain on muscles or ligaments(6) a sharp bend in a line produced when a line having a loop is pulled tight(7) a circular segment of a curve(8) a miniature whirlpool or whirlwind resulting when the current of a fluid doubles back on itself(9) a jerky pulling movement(10) a hairdo formed by braiding or twisting the hair(11) social dancing in which couples vigorously twist their hips and arms in time to the music; was popular in the 1960s(12) the act of winding or twisting(13) turning or twisting around (in place
Verb(1) to move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling(2) cause (a plastic object(3) turn in the opposite direction(4) form into a spiral shape(5) form into twists(6) extend in curves and turns(7) do the twist(8) twist or pull violently or suddenly, especially so as to remove (something(9) practice sophistry; change the meaning of or be vague about in order to mislead or deceive(10) twist suddenly so as to sprain

Show Examples
(+)

(1) a licorice twist(2) The next part was a flurry of movement - block, parry, thrust, twist , turn, step.(3) In a strange twist of irony, players who played the past year overseas say they are too worn down to participate, while players who didn't play claim they are nowhere near game shape.(4) Grill small sardines on the open grill and serve with a twist of lemon and a healthy shake of freshly ground black pepper.(5) He gave it a quarter twist and it sprang open into a bow a half meter long.(6) With a firm twist of her body, Oren got herself spiraling toward the ground at a crazy angle.(7) You may also twist a cord out of yarn, or use i-cord.(8) It sounds unusual, but it tasted great; a meaty, comforting pasta dish given a twist by a substantial infusion of whisky.(9) He attributes that to having a lot of torque, twist and turn in his body and lots of flexibility in his arm, shoulder and elbow.(10) It can be switched from rear drive to high or low range four-wheel-drive with a twist of a fascia-mounted knob.(11) The gradual twist of the body may be likened to certain movements in nature, such as that of a vine winding itself around a tree.(12) The list covers classics, such as the Mint Julep, which is given a presentation twist by serving it in a silver goblet.(13) White also stopped planning weddings and made her specialty in providing corporate affairs events with a twist .(14) Take your Good Grips zester, and using the notch on the side, make a twist from the lemon rind.(15) You try and twist the cap off until she hands you a bottle opener and you say thanks.(16) with a sudden twist, she got away from him
Related Words
(1) twist of fate ::
విధి యొక్క ట్విస్ట్
Synonyms
Noun
1. turn ::
మలుపు
2. bend ::
బెండ్
3. convolution ::
కాన్వోల్యూషన్
4. interpretation ::
వ్యాఖ్యానం
5. spin ::
స్పిన్
6. wrench ::
రెంచ్
7. device ::
పరికరం
9. crook ::
నిజాయతీలేని
10. winding ::
మూసివేసే
11. kink ::
చిక్కుముడి
12. construction ::
నిర్మాణం
13. plait ::
జడ మడత
Verb
14. crumple ::
నలిగిన
15. contort ::
కాలమానాన్ని
16. wring ::
పిండుట, మెలిపెట్టుట
18. wriggle ::
మెలికలు తిరుగు
19. sprain ::
బెణుకు
20. distort ::
వక్రీకరించే
21. twiddle ::
పనిలేకుండా తిరుగుట
22. wind ::
గాలి
23. intertwine ::
ముడిపడివుంటాయి
24. turn ::
మలుపు
25. worm ::
వార్మ్
26. convolute ::
convolute
27. wrench ::
రెంచ్
Different Forms
twist, twisted, twister, twisters, twisting, twists, twisty, untwist, untwisted, untwisting, untwists
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

The twist is that people
don\'t usually change.

The TWIST is that people don't usually change.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12


Wow. A new twist
in the narrative.

Wow. A new TWIST in the narrative.

Westworld Season 2, Episode 3


Samba, twist, rock and roll,\\Nyou’d be amazed.\0

Samba, TWIST, rock and roll,
you’d be amazed.

Money Heist Season 1, Episode 12


And with the added twist of an M. Night
Shyamalan movie, I\'m going to mean it.

And with the added TWIST of an M. Night Shyamalan movie, I'm going to mean it.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 13


This is a twist.

This is a TWIST.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 19


English to Telugu Dictionary: twist

Meaning and definitions of twist, translation in Telugu language for twist with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of twist in Telugu and in English language.

Tags for the entry "twist"

What twist means in Telugu, twist meaning in Telugu, twist definition, examples and pronunciation of twist in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Address
చిరునామా, క్లూ, నగర, నివాసం, ట్రేస్, అచరత, ప్రసంగం, ఉపన్యాసం, చెప్పటానికి, ఉచ్ఛారణను, ప్రసంగ, ఆచూకీ, , ప్రయోజనం, లక్ష్యం, దిశ, వరుసగా, లైన్, ప్రవర్తన, చికిత్స, వైఖరి, వ్యవహరించే, నైపుణ్యం, సామర్థ్యం, నైపుణ్యత, సామర్థ్యాన్ని, నేర్పు, పలకరించు, అప్పీల్మాట్లాడటానికి, బట్వాడా, చిరునామా, లాఘవానికి, చిరునామా, పంపడానికి, రేకెత్తిస్తుంది, కాల్, ఆహ్వానించండి, , రింగ్, పలకరించు, అభినందించడానికి, వందనం, ఇన్వోక్, దూత, ప్రార్థన, బిడ్, మలుపు, డిస్పాచ్, తంతి, ప్రసారం, అప్పీల్, వడగళ్ళు
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.