English to Telugu Meaning :: upper

చెప్పువంటి వాటి పైభాగము, కష్ట దశ యందు
Upper :
ఎగువ
- ఎగువఅప్పర్స్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the higher of two berths(2) piece of leather or synthetic material that forms the part of a shoe or boot above the sole that encases the foot(3) a central nervous system stimulant that increases energy and decreases appetite; used to treat narcolepsy and some forms of depression
Adjective(1) the topmost one of two(2) higher in place or position(3) superior in rank or accomplishment

Show Examples
(+)

(1) By the start of next season, I want us to be pitching for a position at the upper end of the league table.(2) The gunmen had taken up position in an upper floor bathroom across from the minister's tightly-guarded home.(3) Place the cuff on your bare upper arm one-inch above the bend of your elbow.(4) This habitat extends partway up the adjacent slopes, while upland forest occupies the upper slopes and ridge tops.(5) And for baking items that need not brown too quickly, you could position the rack in the upper third of the oven.(6) One goal was to return fish to traditional spawning grounds in the upper reaches of the Clearwater tributaries, strengthening natural fish runs.(7) In this position, your upper body weight will more likely balance on your skeletal structure, enabling the surrounding back muscles to relax.(8) Well-fitting shoes with a firm sole and soft upper are the best way to prevent most foot problems.(9) He was a strict college professor who'd managed to rise to the upper social status himself.(10) These farmers are mostly uneducated but they take full advantage of the benefits they can derive from their upper caste status.(11) Forcefully press the weights in an arc above your upper chest, exhaling as you pass the midpoint.(12) Shortly after passing a group of holly trees, the path starts to bear left over more boggy ground, and the upper slopes and crags come into view.(13) Small streams are common on many moors and upper river catchment areas.(14) The upper levels, above and beyond the landing near the door to the library, were completely unlit, and nobody ever went up there.(15) They arise when the water vapour from hot aircraft exhausts mixes with the cool air of the upper atmosphere, about 32,000 ft above the Earth's surface.(16) On either side of the fountain, a curved staircase connected the ground floor to an upper walkway that encircled the entire room.
Related Words
(1) upper arm ::
పై చేయి
Synonyms
Adjective
2. superior ::
ఉన్నతమైన
3. top ::
టాప్
4. nosebleed ::
ముక్కు నుండి రక్తము కారుట
Noun
5. amphetamine ::
యాంఫెటమీన్
6. pep pill ::
PEP పిల్
7. speed ::
వేగం
Different Forms
upper, uppers
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

That\'s gotta put some starch
in the upper flermin.

That's gotta put some starch in the UPPER flermin.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 8


Roof and upper floor?\0

Roof and UPPER floor?

Money Heist Season 3, Episode 8


You\'re beating me in Tetris, but you\'ve got
the upper body strength of a Keebler elf.

You're beating me in Tetris, but you've got the UPPER body strength of a Keebler elf.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16


That\'s not fair.
She has upper body muscles.

That's not fair. She has UPPER body muscles.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19


that the entire upper layer
of diseased skin was debrided,

that the entire UPPER layer of diseased skin was debrided,

Game of Thrones Season 7, Episode 3


English to Telugu Dictionary: upper

Meaning and definitions of upper, translation in Telugu language for upper with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of upper in Telugu and in English language.

Tags for the entry "upper"

What upper means in Telugu, upper meaning in Telugu, upper definition, examples and pronunciation of upper in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Group
సమూహం, సంఘం, , నిండుగా, మాస్పార్టీ, సమూహం, దుస్తుల్లో, వైపు, సిబ్బంది, బృందంలో, తరగతి, వర్గం, గ్రేడ్, పరిధి, విలువ కలిగిన, మొత్తం, కంకర, సంపూర్ణంగా, కౌంట్, బ్రాంచ్, విభాగం, అనుబంధ, చేయి, భాగంగా, చక్రం, రింగ్, వృత్తాన్ని, వృత్తం, రాజధాని, నిధులు, ఫండ్, కలిగి, వనరులు, తెగ, జట్టు, చదరపు, ప్రజాతి, విధమైన, ఆర్డర్, సేకరణ, సమూహము, రేసు, అసోసియేషన్, సెట్, జోన్, కాలర్, గోళము, గోళం, ఫ్లేక్, టైర్, లేయర్, పిచ్, కూటమి, సంఘపు, , యూనియన్, ఉండటము, వంశం, కుటుంబం, బ్లాక్సమూహం, ఏకం, బ్యాచ్, వర్గీకరించడానికి, , మార్షల్, ర్యాంక్, ఆర్డర్, అమరిక, క్రమ పద్ధతిలో అమర్చు, తయారు
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.