English to Telugu Meaning :: retract

ముడుచుకొని పోవు
Retract :
ఉపసంహరించుకుంటున్నాను
- ఉపసంహరించుకుంటున్నానుముడుచుకొనిఉపసంహరించుకున్నాయిretractileముడుచుకునే
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) formally reject or disavow a formerly held belief, usually under pressure(2) pull away from a source of disgust or fear(3) use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound or an organ(4) pull inward or towards a center

Show Examples
(+)

(1) Your Honours, I made some concessions either explicit or implicit on the last occasion which I wish to retract .(2) Okay, I'm prepared to retract my original statement.(3) the parish council was forced to retract a previous resolution(4) The rear of the controller has a winding mechanism to retract the aerial, which when extended goes to about 45 cm.(5) If it is corrected before the player who revoked plays to the next trick, the opponent who played after the revoke may retract one's card and substitute another.(6) Right now, only three months later, I would like to retract what I said.(7) There is, as it seems to me at least, nothing in that judgment which the court should now seek to vary, modify or retract , assuming that it were open to the court to do so.(8) He said: "I do not retract what I have put in writing."(9) Several weeks later, Pioneer retracted its decision, allegedly due to concern about unfavorable publicity and pressure from its labor union.(10) Most cats have feet, obviously, with retractable claws.(11) Sometimes the buyer retracts the payment saying that a transfer never took place at all.(12) This ingeniously engineered retractable roof over a courtyard attached to an eighteenth-century theatre in Valletta brings the space into use all year round.(13) He subsequently retracted the claim but in a manner that failed to reassure many experts.(14) After a moment of no action from his part, he retracts his hands and stares at them for a moment.(15) He slammed down on the button on the table, retracting the top and bringing the computer console up.(16) Gartner has retracted its most recent quarterly server numbers and published revised statistics.
Related Words
(1) retract ::
ఉపసంహరించుకుంటున్నాను
Synonyms
Verb
1. pull in ::
లోనికి లాగటం
2. take back ::
వెనక్కి తీసుకో
4. draw in ::
లోపలికి లాగు
5. abjure ::
వదులుకొను
6. shrink back ::
వెనకాడవు
Different Forms
retract, retractable, retracted, retractile, retracting, retracts
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

I retract it.

I RETRACT it.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10


English to Telugu Dictionary: retract

Meaning and definitions of retract, translation in Telugu language for retract with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of retract in Telugu and in English language.

Tags for the entry "retract"

What retract means in Telugu, retract meaning in Telugu, retract definition, examples and pronunciation of retract in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Place
స్థానం, భూమి, స్థలం, గది, పరిస్థితి, నగర, సైట్, ప్రాంతం, భూభాగం, జిల్లా, ఫీల్డ్, భాగంగా, హద్దులు, వేదిక, , సీటు, స్టేషన్, మురుగుకాలువ, సిరామరక, విందు, కుక్కల, హౌస్, హోమ్, ఆలయ, గాడి, ప్రదర్శన, కారణాన్ని, ఆఫీసు, అమలు, దేశంలోని ఓ, సరిహద్దు, అంచు, విస్తృతి, ఆక్రమణ, ఆధిపత్యం, సామీప్యత, స్థలమును, కంటైనర్, రిసార్ట్, స్వాధీనం, కంపెనీ, ఆకారం, రూపం, నివాసం, రెసిడెన్సీ, మండల, పదం, ర్యాంక్, ఉద్యోగం, ఉపాధి, సేవ, పని, కుట్రగా, నియమించాలని, భవనం, కట్టడమును, గోపురం, ఫాబ్రిక్, చాటూ, ప్రభువులకు, పాట్, తొడిమ, గోళం, మెదడు, ప్రాధాన్యత, చలనం, దారి, పూర్వవార్త, చర్య, చట్టం, ఆచరణలో, షెల్, యార్డ్, చర్మం, బెరడుస్థానం, స్థితి, వైఖరిచాలు, ఏర్పాటు, సెట్, స్థానం, తయారు, పట్టుకోండి, లే, నిర్వహించడానికి, నిలుపుకున్న, పడుతుంది, విచారించమని, దత్తత, కొనుగోలు, భరించలేదని, గుర్తించడం, స్పాట్, గుర్తించడానికి, చొక్కా, అప్పగించు, , ఇవ్వాలని, కలిగి, తీసుకోడానికి, వహిస్తాయి, ధరించడం, అందుకుంటారు, తీసుకు, త్రో, పాటించం, తారాగణంగా, చిగురించుట, నిర్దేశించాయి, ఉంచేందుకు, డిపాజిట్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.