English to Telugu Meaning :: load

బరువు, భారము
Load :
లోడ్
- లోడ్లోడ్ చేయదగినలోడ్లోడర్లోడ్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) weight to be borne or conveyed(2) a quantity that can be processed or transported at one time(3) goods carried by a large vehicle(4) an amount of alcohol sufficient to intoxicate(5) the power output of a generator or power plant(6) an onerous or difficult concern(7) a deposit of valuable ore occurring within definite boundaries separating it from surrounding rocks(8) the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents(9) electrical device to which electrical power is delivered
Verb(1) fill or place a load on(2) provide (a device(3) transfer from a storage device to a computer's memory(4) put (something(5) corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones

Show Examples
(+)

(1) But looking at the potential load on the server, here are some numbers with that.(2) Michael immediately began to load boxes and bags of food and supplies into the van.(3) Some of the sediment load was trapped within the meanders, forming extended point-bars.(4) she was talking a load of rubbish(5) It is possible he will be asked to drop some of the weight to ease the load on his left knee, in which he tore the ACL in 1998.(6) a tractor-trailer load of new appliances(7) consumers will find it difficult to service their heavy load of debt(8) This is a mammoth task by any criteria, and the more hands there are the lighter the work load for each individual.(9) the increased load on the heart caused by a raised arterial pressure(10) Joints move and bear a load : your weight, in other words.(11) If you must use an extension cord, use a cord that's rated for the electrical load and no longer really needed.(12) Changing the length of a transmission line will change the input impedance if the load isn't properly matched to the line.(13) Alicia's fervent hope was that her love and support would make his painful load easier to bear.(14) Perhaps this is, in part, a lesson learned from forgetting to load film into my camera as a junior.(15) To conserve water and energy, wait until you have a full load before running your dishwasher or washing machine.(16) following breakfast we clear the table and load the dishwasher
Related Words
(1) load up ::
అప్ లోడ్
Synonyms
Noun
1. cargo ::
సరుకు
2. a lot of ::
పెద్ద మొత్తంలో
3. commitment ::
నిబద్ధత
4. loading ::
లోడ్
5. shipment ::
రవాణా
6. warhead ::
వార్హెడ్
8. lode ::
లోడ్
Verb
9. fill ::
పూరించడానికి
10. pack ::
ప్యాక్
11. burden ::
భారం
12. reward ::
బహుమతి
13. prime ::
ప్రధాన
14. insert ::
ఇన్సర్ట్
15. bias ::
బయాస్
16. charge ::
వసూలు
17. load up ::
అప్ లోడ్
18. debase ::
ముద్రణను కల్తీ
Antonyms
1. ace ::
ఏస్
2. bit ::
బిట్
3. dab ::
DAB
4. dram ::
డ్రామ్
5. driblet ::
రవ్వంత
6. glimmer ::
గ్లిమ్మెర్
7. hint ::
సూచన
8. lick ::
నాకు
9. little ::
చిన్న
10. mite ::
పురుగు
11. nip ::
నిప్
12. ounce ::
ఔన్సు
13. pinch ::
చిటికెడు
14. pittance ::
అల్ప
15. scruple ::
scruple
16. shade ::
నీడ
Different Forms
load, loadable, loaded, loader, loaders, loading, loads
English to Telugu Dictionary: load

Meaning and definitions of load, translation in Telugu language for load with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of load in Telugu and in English language.

Tags for the entry "load"

What load means in Telugu, load meaning in Telugu, load definition, examples and pronunciation of load in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Accomplish
సాధనకు, సాధించడానికి, తెలుసుకోవటం, తీసుకురావాలనే, ఆఫర్, పాపము, విజయం, గమనించి, అమలు, రుజువు, ధ్రువీకరించడం, చేయడం, నిర్ధారించేందుకు, నిర్ధారించండి, తీర్చే, కలుస్తారు, సెటిల్, ఆచరణలోకి, సంతృప్తి, తొలగించడానికి, రాజీ, రద్దు, చంపడానికి, ముగింపు, నాశనం, నురగలు, వేసి, కూజా, , మార్చు, నిర్వహించడానికి, సరి, తయారు, సంపాదిస్తారు, కొనుగోలు, పెరుగుట, పూర్తి, పరిపూర్ణ, చక్కదిద్దు, మరమ్మత్తు, సరైన, దాచడానికి, తేల్చాయి, పరిష్కరించడానికి, నిర్ణయించుకుంటారు, శుద్ధ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.