English to Telugu Meaning :: draw

Draw :
డ్రా
బలమును, శక్తిని ఉపయోగించి లాగు, ఆకర్షించు - డ్రాడ్రాడ్రాయింగ్చూపించారు
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a gully that is shallower than a ravine(2) an entertainer who attracts large audiences(3) the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided(4) anything (straws or pebbles etc.(5) a playing card or cards dealt or taken from the pack(6) a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer(7) (American football(8) poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer(9) the act of drawing or hauling something
Verb(1) cause to move by pulling(2) get or derive(3) make a mark or lines on a surface(4) make, formulate, or derive in the mind(5) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(6) represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface(7) take liquid out of a container or well(8) give a description of(9) select or take in from a given group or region(10) elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.(11) suck in or take (air(12) move or go steadily or gradually(13) remove (a commodity, a supply source(14) choose at random(15) earn or achieve a base by being walked by the pitcher(16) bring or lead someone to a certain action or condition

Show Examples
(+)

(1) It doesn't take much to chart really, just a program that lets you draw a straight line.(2) you're at art college, you must be able to draw(3) The winner will be the first entry selected after the draw closes at midnight.(4) Sometimes I go through spells when I just draw , when I just write, when I just paint.(5) Two more weeks remain in this league followed by a fun bowling Friday at which time new team members are selected by a blind draw .(6) before establishing his diamonds, declarer must draw trumps(7) We create attractive cost efficient websites that will draw visitors and customers to your business or personal web pages.(8) After a great match a draw was probably a fair result in the end.(9) it was a draw(10) This is part of the Swindon Music Festival and children taking part have been asked to design and draw a picture that represents the festival.(11) now I just draw out a spending allowance every week(12) Sue has a lot of past experience to draw on(13) She lifted the cigar to her lips and took a draw , turning her head over to look at him and exhaling the smoke.(14) Books on self-improvement have been a big draw at book fairs.(15) Celtic are a famous club and will be an attractive draw for our fans.(16) he had to learn to draw the ball├ö├ç├Ânot least for the tee shots at Augusta
Related Words
(1) draw up ::
నిలబడుట
(2) to draw ::
డ్రా
(3) draw on ::
డ్రా
(4) draw out ::
డ్రా
(5) draw a picture ::
చిత్రాన్ని గీయండి
(6) draw back ::
తిరిగి డ్రా
(7) draw attention ::
దృష్టిని ఆకర్షించు
(8) draw off ::
ఆఫ్ డ్రా
(9) draw in ::
లోపలికి లాగు
(10) draw the line ::
గీత గీయండి
Synonyms
Noun
1. tie ::
టై
2. attraction ::
ఆకర్షణ
3. standoff ::
ప్రతిష్టంభన
4. drawing card ::
డ్రాయింగ్ కార్డ్
5. lot ::
చాలా
6. hook ::
హుక్
7. haul ::
దూర
8. draw poker ::
పేకాట డ్రా
Verb
9. sketch ::
స్కెచ్
10. pull ::
పుల్
11. move ::
కదలిక
12. close ::
Close
13. drain ::
హరించడం
15. withdraw ::
వెనక్కి
16. breathe in ::
శ్వాస తీసుకో
17. attract ::
ఆకర్షించడానికి
18. deduce ::
రాబట్టడానికి
19. eviscerate ::
పొట్టను చీల్చి పేగులను బయిటికి తీయుట
20. quarter ::
క్వార్టర్
21. string ::
స్ట్రింగ్
22. get ::
పొందుటకు
23. drag ::
డ్రాగ్
24. soak up ::
నానబెట్టుట
25. make ::
తయారు
26. guide ::
మార్గనిర్దేశం
27. tie ::
టై
28. take out ::
చేద్దామని
30. cast ::
తారాగణంగా
31. describe ::
వివరించడానికి
32. reap ::
పొందగలదని
Antonyms
1. drive ::
డ్రైవ్
2. propel ::
నడిచాయి
3. push ::
పుష్
Different Forms
draw, draws
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Draw the spear and javelin
against my pursuers.

Draw the spear and javelin against my pursuers.

Vikings Season 1, Episode 7


- Draw!
- Draw!

- Draw! - Draw!

Game of Thrones Season 6, Episode 9


Lot of big talk from a man
who can\'t draw a chocolate chip cookie.

Lot of big talk from a man who can't DRAW a chocolate chip cookie.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 4


No, we don\'t want to draw
any unwanted tax attention.

No, we don't want to DRAW any unwanted tax attention.

Breaking Bad Season 4, Episode 3


a nice change of pace
from what I usually draw.

a nice change of pace from what I usually DRAW.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 18


English to Telugu Dictionary: draw

Meaning and definitions of draw, translation in Telugu language for draw with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of draw in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'draw'

What draw means in Telugu, draw meaning in Telugu, draw definition, examples and pronunciation of draw in Telugu language.

English-Telugu.Net | English to Telugu Dictionary

This is not just an ordinary English to Telugu dictionary & Telugu to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toTelugu and Telugu to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Telugu to English translation, English to Telugu translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Telugu dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Telugu translate Telugu words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links