English to Telugu Meaning of break - విరామం


Break :
విరామం

విరామం, విచ్ఛిన్నం, విఘటన, క్రాక్, పగులు, చీలి, అగాధం, సందు, అంతరాయం, విడిపోవటం, విరామంతో, వేరు, రద్దు, తెగటం, అణచివేత, నిగ్రహం, తనిఖీ, మించే, ఉల్లంఘన, ప్రతికూలం, క్రాసింగ్, పేలవచ్చు, విచ్చినము, క్లీవేజ్, విస్ఫోటనం, చీలిక, స్వేచ్ఛ, గ్రైండ్, స్టాంప్, చాంప్, అవరోధంగా, లేనిదిగా, అడ్డంకి, నష్టం, లేమి, పోటును, వాయిదా, ఆలస్యం, విరమణ, సస్పెన్షన్, ప్రదర్శన, ఆవిర్భావం, భూతం, అవతారం, వ్యవకలనం, లెక్కింపులో, మినహాయింపు

విరామం, విడిపోవడానికి, ప్రేమను, అరికట్టడానికి, నూకలుగావిసరు, బలహీనపరిచే, అంతరాయం, రద్దు, అతిక్రమించలేదు, నిలిపివేయాలని, స్ప్లిట్, కనిపించే, చేరుకుంటుంది, వచ్చి, వసంత, రూపొందించబడి, వ్యక్తం, బహిర్గతం, బయటకు తీసుకుని, ఊపిరి, క్లీవ్, ముక్కలుగా క్రష్, పగులు, కూల్చివేసి, పగిలిపోతాయి, తగ్గించేందుకు, తొలగించడానికి, నేరం, క్రాక్, పాడు, కోపం, కనుగొనబడిన, బయటికి రా, నిశ్వాసము, మింగిల్, కట్, ప్రత్యేక, అడ్డుకుంటుంది, ప్రచురిస్తున్నాను, చాలు, విభజన, ఉల్లంఘించే, మించే, అతిక్రమించు, అణచివేయడానికి, నిరోధించడంలో, మీద కూర్చో, ఓడించటానికి, లొంగదీసుకోవడానికి, దివాలా వెళ్ళి, విఫలం, ప్రతిమ, దివాళా, గుర్తించడానికి, చనిపోయాడు, ముగింపు, విడిపోదాము, తో ద్వారా, తొలగించటానికి, అమలు కారణం, ఆలస్యం, వాయిదా, ప్రాధేయపడింది, చాలించు, పైగా వదిలి, బయటకు ప్రేలుట, తెలుసు, కెన్

విరామంబ్రేకింగ్విరామాలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
విరామం
5. recess ::
గూడ
6. disintegrate ::
విడిపోవడానికి
7. crush ::
ప్రేమను
8. stave ::
అరికట్టడానికి
9. kibble ::
నూకలుగావిసరు
10. impair ::
బలహీనపరిచే
11. interrupt ::
అంతరాయం
12. disband ::
రద్దు
13. transgress ::
అతిక్రమించలేదు
14. discontinue ::
నిలిపివేయాలని
15. split ::
స్ప్లిట్
17. appear ::
కనిపించే
18. arrive ::
చేరుకుంటుంది
19. come ::
వచ్చి
20. spring ::
వసంత
21. evolve ::
రూపొందించబడి
22. express ::
వ్యక్తం
23. disclose ::
బహిర్గతం
24. bring out ::
బయటకు తీసుకుని
25. breathe ::
ఊపిరి
26. cleave ::
క్లీవ్
27. crush into pieces ::
ముక్కలుగా క్రష్
28. fracture ::
పగులు
29. tear ::
కూల్చివేసి
30. shatter ::
పగిలిపోతాయి
31. reduce ::
తగ్గించేందుకు
32. remove ::
తొలగించడానికి
33. offend ::
నేరం
34. crack ::
క్రాక్
35. spoil ::
పాడు
36. make angry ::
కోపం
37. be discovered ::
కనుగొనబడిన
38. come out ::
బయటికి రా
39. transpire ::
నిశ్వాసము
40. mangle ::
మింగిల్
41. cut ::
కట్
42. separate ::
ప్రత్యేక
43. obstruct ::
అడ్డుకుంటుంది
44. reveal ::
బహిర్గతం
45. publish ::
ప్రచురిస్తున్నాను
46. put ::
చాలు
47. annul ::
రద్దు
48. divide ::
విభజన
49. furcate ::
furcate
50. violate ::
ఉల్లంఘించే
51. breach ::
మించే
52. infringe ::
ఉల్లంఘించే
53. contravene ::
అతిక్రమించు
54. overstep ::
overstep
56. suppress ::
అణచివేయడానికి
57. inhibit ::
నిరోధించడంలో
58. sit on ::
మీద కూర్చో
59. subdue ::
ఓడించటానికి
60. tame ::
లొంగదీసుకోవడానికి
61. go into bankruptcy ::
దివాలా వెళ్ళి
62. fail ::
విఫలం
63. bust ::
ప్రతిమ
64. bankrupt ::
దివాళా
65. terminate ::
రద్దు
66. determine ::
గుర్తించడానికి
67. pass away ::
చనిపోయాడు
68. dissolve ::
రద్దు
69. end ::
ముగింపు
70. break off ::
విడిపోదాము
72. be through with ::
తో ద్వారా
73. expel ::
తొలగించటానికి
74. cause to run ::
అమలు కారణం
75. pause ::
విరామం
76. be delayed ::
ఆలస్యం
77. adjourn ::
వాయిదా
78. defer ::
వాయిదా
79. cease ::
ప్రాధేయపడింది
80. prorogue ::
చాలించు
81. leave over ::
పైగా వదిలి
82. burst out ::
బయటకు ప్రేలుట
83. know ::
తెలుసు
84. ken ::
కెన్
85. breakdown ::
విచ్ఛిన్నం
88. breakage ::
విఘటన
90. cleft ::
చీలి
91. chasm ::
అగాధం
92. nook ::
సందు
93. breakup ::
విడిపోవటం
94. intermission ::
విరామంతో
95. separation ::
వేరు
96. hiatus ::
విరామం
97. dissolution ::
రద్దు
98. severance ::
తెగటం
99. repression ::
అణచివేత
100. restraint ::
నిగ్రహం
101. check ::
తనిఖీ
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
ఉల్లంఘన
105. contravention ::
ప్రతికూలం
107. crossing ::
క్రాసింగ్
108. burst ::
పేలవచ్చు
109. fission ::
విచ్చినము
110. cleavage ::
క్లీవేజ్
111. eruption ::
విస్ఫోటనం
112. laceration ::
చీలిక
113. freedom ::
స్వేచ్ఛ
114. grind ::
గ్రైండ్
116. stamp ::
స్టాంప్
117. champ ::
చాంప్
118. hindrance ::
అవరోధంగా
119. impediment ::
లేనిదిగా
120. obstacle ::
అడ్డంకి
122. loss ::
నష్టం
124. deprivation ::
లేమి
125. ruin ::
పోటును
126. deferment ::
వాయిదా
128. delay ::
ఆలస్యం
129. cessation ::
విరమణ
130. suspension ::
సస్పెన్షన్
132. appearance ::
ప్రదర్శన
133. emergence ::
ఆవిర్భావం
134. apparition ::
భూతం
135. incarnation ::
అవతారం
136. subtraction ::
వ్యవకలనం
137. reckoning ::
లెక్కింపులో
138. deduction ::
మినహాయింపు
Antonyms
1. advance ::
ముందుకు
2. elevate ::
ఉద్ధరించేందుకు
3. promote ::
ప్రచారం
4. raise ::
పెంచడానికి
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows
I'm going to break the wheel.

I'm going to BREAK the wheel.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

After you break the wheel, how do
we make sure it stays broken?

After you BREAK the wheel, how do we make sure it stays broken?

Game of Thrones Season 7, Episode 6

If you’re trying to break up with me,\Nmake me go away or something like that,

If you’re trying to BREAK up with me,
make me go away or something like that,

Money Heist Season 1, Episode 9

Well, sons of lords don't like
to break bread with sons of crabbers.

Well, sons of lords don't like to BREAK bread with sons of crabbers.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

Hey, should we take
a break?

Hey, should we take a BREAK?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

English to Telugu Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Telugu language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Telugu, break meaning in Telugu, break definition, examples and pronunciation of break in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History